Skip to main content

Акредитација

У Дому здравља “Др Милан – Бане Ђорђевић” је у периоду од 18.02.2010. до 10.10.2011. урађен процес самооцењивања. У процесу самооцењивања учествовало је 12 тимова који су бројали од 4 до 12 чланова.

Координатор за акредитацију: др Биљана Петковић

Вође тимова за самооцењивање:

 1. др Драгица Влашковић
 2. др Анђелка Величковић
 3. др Сека Мирчић
 4. др Данијела Јовановић
 5. Сунчица Бацић
 6. Снежана Јанковић
 7. др Крска Величковић
 8. др Слађана Јанковић
 9. др Жељка Лалић
 10. др Мирјана Барјактаревић
 11. Радослав Тимотијевић

Акредитацијска посета спољашњих оцењивача је почела 27.11.2011 године и трајала је четири дана. У процес спољашњег оцењивања је било укључено четири спољашња оцењивача.

др Радослав Милошевић
др Радослав Милошевић

Састав тима за спољашње оцењивање:

вођа тима: др Радослав Милошевић

Чланови тима:

 • др Весна Златановић Митић
 • Драгана Костадиновић, ВМС
 • Ненад Вељовић, дипломирани правник.

Спољашњи оцењивачи су податке самооцењивања добили од Агенције за акредитацију 25 дана пре акредитацијске посете. Након завршетка акредитацијске посете Спољашни оцењивачи су доставили извештај о спољашњем оцењивању дана 13.12.2011.године под бројем А-41-06/2011.

Према члану 18, Правилника о акредитацији (“Сл.гласник РС”, бр. 112/2009) први потребан услов за добијање сертификата о акредитацији је да ниједан критеријум који се односи на безбедност пацијента није оцењен оценом мањом од 4 .

На основу процентуалне заступљености добијених оцена (Анекс 1), директор Агенције, je на основу члана 18. Правилника о акредитацији здравствених установа донеo решење о издавању сертификата о акредитацији Дома здравља „Др Милан Бане Ђорђевић“ Велика Плана на период од 3 године.

тим за спољашње оцењивање
тим за спољашње оцењивање

Налаз спољњих оцењивача (избод из извештаја), Опис нађеног стања

Дом здравља „Др Милан Бане Ђорђевић“ у Великој Плани је савремена установа примарне здравствене заштите у којој је видљива оријентисаност ка пацијентима и запосленима, напор руководства и запослених на унапређењу квалитета рада и безбедности пацијената, као и напор руководства у промовисању тимског рада, професионалних вештина и етичких вредности код запослених. Одговарајући простор и опрема, пријатна атмосфера, добри међуљудски односи, хигијена на завидном нивоу уз адекватне радне процесе ову установу сврстава међу установе које се успешно носе са бројним реформама у примарној здравственој заштити. Обимна и уредна документација припремљена за рад спољних оцењивача заједно са коректном сарадњом и предусретљивошћу чланова тимова за самооцењивање указује на то да је процес акредитације озбиљно схваћен у овој установи. Руководство Дома здравља „Др Милан Бане Ђорђевић“ Велика Плана је са поштовањем и уважавањем дочекало спољне оцењиваче и за све време посете су им били на располагању .

У извештају Агенције, на 60 страна детаљно је обрађен сваки сегмент нашег рада, недостаци и потенцијали, дате су препоруке за унапређење, оцене за сваки критеријум понаособ и похвале у областима које су их завређивале.

Агенција је припремила завршни извештај о акредитацији на основу:

 • Извештаја о самооцењивању број А-41-03/2011
 • Извештаја о спољашњем оцењивању број A-41-06/2011

Осим статуса који нас сврстава у малобројне здравствене установе које су стекле акредитацију и тиме потврду о испуњавању основних постулата струке, елемената безбедности и компоненете које прате унапеђење квалитета здравствених услуга, наша установа, је на овај начин преузела и значајну одговорност. Она се пре свега односи на придржавање нивоа достигнутих стандарда, даље унапређење услуга, осавремењавање рада, подизање и постизање квалитета заступљених у Европи.